Tävlingshandbok


Reviderad 2015-05.

  

Innehåll 

 1. STYRELSEN
 2. STIFTSKAPTENERNA
 3. STIFTSTÄVLINGARNA
 4. PERGISFINALEN
 5. EGYPT CUP
 6. INFORMATION OCH MEDIA
 7. SPONSORER
 8. RESE- OCH ARVODESBESTÄMMELSER
 9. ARKIVERING

Stiftelsens ändamål
Stiftelseurkunden antogs 1991-03-21. I den anges att stiftelsens ändamål skall vara att anordna en årlig nationell golftävling för anställda och förtroendevalda i församlingar och kyrkliga samfälligheter samt andra organisationer som har anknytning till Svenska kyrkan. Stiftelsens ändamål är således att samla anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan, på nationell, regional och församlingsnivå, som har intresse för golfspelet att umgås i de former som en väl arrangerad golftävling erbjuder. Kammarkollegiet har 1999-02-17 medgivit vissa ändringar av stiftelseurkunden och stiftelsens styrelse har 1999-04-27 själv haft behörighet att kunna genomföra några mindre ändringar.

 1. STYRELSEN

 

1.1 Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder och samordnar stiftelsens verksamhet.
Styrelsen har att

 • ansvara för ekonomi, sponsorer och bollinköp
 • ansvara för planering och information
 • fastställa Golfarens bibelord med kommentarer

Styrelsen biträds av:

 • Stiftskaptener som utses i särskild ordning inom varje stift
 • en bibelordsansvarig
 • en informations- och mediegrupp
 • en finalgrupp
 • en internationell grupp
 • en sponsorgrupp
 • en revisionsgrupp

Mandattiden inom respektive grupp (motsv.) skall vara tre år om inte annat bestäms.

1.2 Samordning
Genom vad som anges i denna tävlingshandbok delegerar Pergis styrelse sin verksamhet i syftet att ge
förutsättningar att på längre sikt kunna behålla och utveckla verksamheten på nuvarande ideella basis.
Pergis ordförande fungerar som samordnare.

1.3 Samordnarens uppgift
Samordnaren skall försäkra sig om att verksamhetens planering och genomförande sker i tilltänkt
ordning och att tidsfrister kan hållas inom de enskilda projekten.

1.4 Översiktlig tidplan

Cirkatider
15 februari Golfarens bibelord fastställs.
15 mars  Stiftskaptenernas beslut om tid och plats för stiftsgolfen skall om möjligt vara fattade. Publicering av informationen sker därefter löpande på Pergis webbsida.
15 mars Finalgruppen för Pergisfinalen skall i samråd med styrelsen fastställa tid och plats för finalspelet om Pergis cup.
15 mars Inköp av golfbollar påbörjas.
1 april Möjlighet att anmäla sig till stiftets golftävling öppnas på Pergis webbsida.
17 april Inbjudan till tävlingarna sänds ut till tidigare års deltagare och sponsorer. Adressregistret uppdateras i samband därmed.
20 april – 1 maj Pergis lanserar Golfarens bibelord.
1 maj -25 juni Stiftsgolfen genomförs enligt särskild spelplan.
30 juni Sista dag för inrapportering av stiftslaget till Pergis finalgrupp. Tre spelare, en från varje spelgrupp (A, B, C), samt reserver som kan inkallas vid förfall för någon av de ordinarie spelarna. Samtidigt inlevereras Stiftsresultaten för respektive stift till finalgruppen.
30 juni Sista dag för inrapportering av stiftsgolfens ekonomiska redovisning till kassören.
Mitten av augusti Finalspel om Pergis cup mellan tremannalagen från de deltagande stiften.
15 juli Internationella gruppens uttagning av deltagare till Egypt cup ska vara klar. Deltagarna informeras om program mm.
Början av september Egypt cup. Svenska Kyrkans golflag möter Church of England’s lag.

  

 1. STIFTSKAPTENERNA

Styrelsen utser en stiftskapten och en ställföreträdande stiftskapten på förslag av stiftets spelare. Mandatet bör gälla tre verksamhetsår.

2.1 Stiftskaptenernas uppgifter
Stiftskaptenen ansvarar i samråd med stf stiftskaptenen för en årlig stiftstävling inom stiftet för anställda, förtroendevalda och pensionerade arbetstagare och har därmed att

 • för stiftstävlingen, träffa överenskommelser med respektive golfbana och ev. restaurang
 • senast den 15 mars, för information i Pergis Inbjudan meddela styrelsen sitt val av spelplats och speldag
 • i den ordning som styrelsen anger ta emot anmälningar via webbsidan, eller på annat sätt, till
  stiftstävlingen
 • arrangera tävlingen som poängbogey med tre jämnstora klasser A, B och C
 • upprätta och distribuera en startlista, eventuellt tillsammans med respektive klubb. Information skall
  lämnas till den som anmäler sig på vilket sätt startlistan kommer att distribueras. Startlistan bör innehålla
  uppgifter om deltagarens starttid, hcp o/e erhållna slag
 • senast den 25 juni genomföra stiftstävlingen
 • snarast efter genomförandet rapportera resultaten till finalgruppen för publicering på webbsidan,
 • senast den 30 juni till Pergis lämna uppgifter om det tremannalag, som skall representera stiftet i spelet om Pergis cup. Laget skall bestå av en spelare från varje spelgrupp, jämte en reserv från resp. grupp. Reserven kan inkallas vid förfall för någon av de ordinarie spelarna. Om till finallaget en spelare inte kan hämtas från klass A gäller klass B; inte från klass B gäller klass A; inte från klass C gäller klass B
 • när tävlingen genomförts, lämna en ekonomisk rapport för stiftsgolfen till Pergis kassör

Anmärkning 1

Inget hindrar att två kvalificeringstävlingar anordnas inom stiftet om detta anses lämpligt p g a avstånd. Då skall stiftskaptenen och stf stiftskaptenen tillsammans efter tävlingarnas genomförande ta ut stiftslaget. Är någon av dem ”delikatessjävig” kan de gemensamt utse en person/er som inträder i den/de jävigas ställe i valet av stiftslag. Alternativt kan en kvalificeringstävling mellan vinnarna i stiftets båda tävlingar genomföras. 

Anmärkning 2

Två eller flera stiftskaptener kan besluta att genomföra sina respektive stiftstävlingar på gemensam bana
och tid i en gemensam tävling. Varje stiftskapten redovisar därefter sin stiftstävling, sitt stiftslag etc.

 1. STIFTSTÄVLINGARNA

                       

3.1 Deltagare

3.1.1 Kvalificerad att delta i stiftstävlingarna är den som har officiellt hcp (se nedan pkt 3.2) och som vid anmälan och på speldagen är anställd, förtroendevald eller pensionerad i svenska kyrkan på nationell, regional eller församlingsnivå eller i företag eller organisation där styrelsen väljs eller utses av organ inom Svenska kyrkan eller där Svenska kyrkan har ett betydande ägarskap eller inflytande.

Anmärkning 1

Exempel på organisationer som avses i pkt 3.1.1 ovan: Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Kyrkans För-
säkrings AB, Sensus studieförbund, Stiftelsen Pergis, Svenska Kyrkans Tidning, Sveriges Kyrkogårds-
och Krematorieförbund, Svenska Kyrkans Unga, Verbum AB, diakoniinstitutionerna m fl.

Anmärkning 2

Den som har lämnat sitt förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan har inte automatiskt rätt att delta i
stiftstävlingen men kan givetvis inviteras enligt pkt 3.1.2.

Anmärkning 3

Det är möjligt att delta i en stiftstävling i annat stift än det i vilken spelaren är kvalificerad att ingå i
stiftslaget.

Anmärkning 4

Den som är anställd eller förtroendevald inom Svenska kyrkans internationella avdelning eller inom
SKUT eller är diakon eller präst med tjänstgöring utomlands och under semester e.d. tillfälligt
befinner sig i Sverige, har rätt att delta i stiftstävlingen i det stift där han eller hon tillfälligt vistas.

Den som genom anställning eller uppdrag inom SKUT är knuten till Visby stift har dessutom rätt att i stället delta i Visby stiftstävling.

3.1.2 Inviterad spelare. Stiftstävlingen är även öppen för annan spelare än de som nämnts ovan. En spelare, som enligt ovan har rätt att delta i tävlingen har möjlighet att invitera en annan spelare till stiftstävlingen. Den inviterade spelaren skall vara medlem i Svenska kyrkan. Den inviterade deltar i stiftstävlingen på samma villkor (se dock nedan pkt 4.4.1 ang. kval till stiftsfinalen) som övriga spelare.

3.1.3 Pergis sponsorer har rätt att delta i enlighet med vad som anges i den mellan stiftelsen och sponsorn träffade överenskommelsen. Om i sponsoravtalet inte angetts annat gäller att sponsorerna har rätt att utan avgift delta med två spelare i en stiftstävling (se dock nedan pkt 4.4.1 och 4.4.2 ang. kval till stiftsfinalen) eller med en spelare i två stiftstävlingar eller med två spelare i det individuella spelet i finaltävlingen, om sådant spel anordnas. Önskar sponsorn delta med ytterligare tävlande eller medverkande kan detta ske mot ordinarie deltagaravgift.

3.2 Hcp bestämmelser (gäller från 2013)

Golfförbundets hcp-system skiljer numera på två olika hcp, Exakt Tävlingshcp och Exakt hcp.
Hcp-ordningen syftar till att skapa en så rättvis resultatbild som möjligt vid varje tävling.
Pergis har beslutat att tillämpa bestämmelserna enligt följande:

3.2.1 Stiftstävlingarna

Spelare med Exakt hcp och spelare med Exakt tävlings-hcp deltar på lika villkor när det gäller
resultatlista och prisbord och kan båda kvalificera sig till sitt stiftslag för finalen om Pergis cup.
Spelen i stiftstävlingarna skall registreras som hcp-grundande.
 

3.2.2 Stiftsfinalen om Pergis cup

För att ingå i stiftslaget krävs att spelaren har Exakt Tävlings-hcp. Spelare i laget som vid
stiftstävlingen spelade med Exakt hcp måste därför före stiftsfinalen ha genomfört minst tre
handicapgrundande ronder under året.
 

3.3. Ekonomin för resp. stiftstävling

Anmälningsavgiften, som kan variera mellan stiften, inbetalas kontant på plats vid tävlingen eller på annat sätt som stiftskaptenen beslutar. Anmälningsavgiften skall täcka greenfee och vad Pergis stiftskaptener beslutar om för måltider, priser e.d.

När en sponsor deltar i en stiftstävling får stiftstävlingen ersättning av stiftelsens styrelse. Ersättningen skall motsvara en greenfee samt eventuell matkostnad för respektive sponsor. Ersättningen regleras i samband med att den ekonomiska redovisningen inges till styrelsens kassör efter genomförd stiftstävling. Utläggen ska bestyrkas med kvitton. 

Anmärkning 1

Varje spelare som deltar i en stiftstävling erhåller ett trepack av Pergis golfbollar. Erforderligt antal förpackningar sänds till Pergis stiftskaptener eller till begärd adress.

Anmärkning 2

Priser vid stiftstävlingarna kan anskaffas genom att spelarna uppmanas att var och en ta med sig ett pris, en ordning som tillämpas inom Lunds stiftsgolf.

 

 1. PERGISFINALEN

4.1 Finalgruppen

Styrelsen utser minst ett år i förväg en stiftsanknuten projektgrupp om två personer med uppgift att anordna nästkommande års Pergisfinal samt att då utgöra tävlingsledning. Gruppen skall arbeta inom de ekonomiska ramar som styrelsen anger.

Finalgruppen bör söka samråd med resp. stiftsledning för önskvärt praktiskt och ekonomiskt stöd.

Finalgruppen skall senast den 15 mars i samråd med styrelsen fastställa spelbana och speldag i augusti månad för finalen om Pergis cup samt svara för arrangemangen vid finalen och senast tre veckor före Pergis cupfinalen lämna samtliga finalspelare, stiftskaptener, Pergis styrelse m fl. detaljinformation om arrangemangen. 

4.2 Vandringspris, minnespris och scratchpris

Vandringspriset Pergis cup, som instiftades år 1994, är ’evigt vandrande’ och skall mellan tävlings-tillfällena förvaras i församlingskanslierna (motsv.) hos det segrande lagets spelare, om inte annat överenskommes mellan lagmedlemmarna. De tre främst placerade finallagens spelare erhåller ett minnespris från tävlingen. För att uppmärksamma spelare med lågt hcp utdelas i tävlingen en minnesplakett till den spelare som erhållit lägsta score utan hcp vid tävlingen, ett så kallat scratch pris.

4.3 Spelordning

Stiftsfinalen samt stiftkaptenstävlingen spelas som slaggolftävling med hcp; alla tävlare får, oberoende av spelhandicap, maximalt fem slag över par på varje hål oavsett hålets index. Har tävlaren inte hålat ut efter dessa slag skall bollen plockas upp och scoren skall då noteras till par + 5 slag.

Så likvärdiga förutsättningar som möjligt bör gälla för de tävlande. Caddie får därför inte användas såvida inte tävlingsledningen anser skäl föreligga att för enskild spelare medge annat. Golfbil får användas under förutsättning att sjukintyg kan uppvisas. 

4.4 Vem kan ingå i stiftslaget?

4.4.1 Den som är kvalificerad att delta i stiftstävlingarna enligt pkt 3.1 ovan och har Exakt Tävlingshcp enl. pkt 3.2.2 är kvalificerad att representera stiftet i stiftslaget vid spelet om vandringspokalen Pergis Cup med följande undantag och enligt följande regler:

4.4.2 Sponsorer och inviterade spelare är inte kvalificerade att ingå i ett stiftslag i Pergis cup finalen.

4.4.3 Den som i egenskap av anställd (motsv.) spelar med stöd av en sponsorrätt för någon av de organisationer som faller in under pkt 3.1.1 ovan är även kvalificerad att representera sitt stift i finalen mellan stiften . (Ändring fr.o.m. 2003 av tidigare ordning).

4.4.4 Kvalificeringen gäller för det stift inom vilket arbetstagaren eller den förtroendevalde bedriver verksamhet för resp. organisations räkning. För pensionerad gäller kvalificeringen det stift i vilket han/hon vid anmälan till stiftstävlingen är bosatt.

4.4.5 Vid tveksamhet ifråga om stiftstillhörighet skall styrelsen eller, om skyndsamt beslut krävs, resp. stiftskapten, i samråd med stf. stiftskaptenen eller med företrädare för Pergis styrelse, besluta härom. Ev. kan beaktas var spelaren faktiskt är bosatt.

4.5 Ekonomin för Pergisfinalen

Varje stift deltar i finalen om Pergis Cup med ett tremannalag. Pergis står för greenfees, middag (motsv.) på tävlingsdagen samt, om så beslutas, för viss subventionering av resa.

Stiftskaptenen och resp. spelare bör, om omständigheterna talar för det, söka utverka resebidrag från stiftet eller resp. arbetsgivare. Pergis styrelse kan, om stiftelsens ekonomi tillåter det, ge spelare, med särskilt lång resväg bidrag till resan till finalen. Sådant bidrag förutsätter då dels tillstyrkan från resp. stiftskapten och dels att de nämnda alternativen faktiskt prövats.

4.6 Regler om åtskillnad mellan spelare och lag i Pergisfinalen

I händelse av att enskilda spelare hamnar på lika poäng skall reglerna i SGF:s Spel- och Tävlingshandbok 2004-2007 sid. 68-69 om åtskillnad tillämpas enligt följande:

4.6.1 Mellan spelare

Vid lika resultat mellan enskilda spelare räknas spelare med lägre spelhandicap före spelare med högre spelhandicap (Spelhandicap-metoden).

Skiljer inte denna regel spelarna, räknas den spelare främst som erhållit högsta sammanlagda poäng på de senast spelade 9, 6, 3 och sista hålet (Matematisk metod).

Åtskiljs spelarna inte heller med den matematiska metoden, avgörs placeringen genom lottning.

4.6.2 Mellan stiftslag

Vid lika resultat mellan stiftslag i Pergis cupfinal, räknas det lag främst där spelarna tillsammans har den lägsta sammanlagda summan av spelarnas spelhandicap (Spelhandicap-metoden).

Åtskiljs inte lagen med dessa regler, räknas det lag främst som har erhållit bästa resultat på de senast spelade 9, 6, 3 och sista hålet (Matematisk metod).

Åtskiljs lagen inte heller med den matematiska metoden, avgörs placeringen genom lottning.

 

 1. EGYPT CUP

 

5.1 Egypt cup, matchspel med Church of England
Fr.o.m. år 2006 spelas ett matchspel mellan ett av Pergis utsett tolvmannalag representerande Svenska kyrkan och ett lag från Church of England. Matchen mellan de båda kyrkornas lag gäller vandringstrofén Egypt cup som år 2006 sattes upp av Team Church of England. Matchspelet mot Church of England är inte bara en tävling utan utgör även ett möte av social karaktär mellan företrädare för de båda kyrko-organisationerna.

Pergis bidrar över sin budget till kostnader för detta matchspel.

5.2 Lagledning

I syfte att administrera och utveckla denna verksamhet tillsätter styrelsen en grupp bestående av lagledning och lagkapten. Svenska kyrkans golflag tas ut i den ordning som styrelsen särskilt beslutar och tillkännager. Av administrativa och andra skäl måste laguttagningen ske med en tidsmässigt god framförhållning.

5.3 Laguttagning

Lagmedlem ska ha högst 25 i hcp och minst 2 damer bör ingå i laget.

Styrelsen utser en lagkapten som för mandatperioden är självskriven i laget.

Uttagning sker ur tre olika grupper bland de personer som vid anmälan till stiftstävlingarna sagt sig vara intresserade av att delta i Egypt cup.

Grupp 1: De tre främst rankade spelarna i Kyrkans golflag (i Egypt cup) föregående år.

Grupp 2: De fem bästa spelarna, varav minst en dam, i Pergis finalspel föregående år, inberäknat stifts-
kaptenstävlingarnas herr- och damklasser.

Grupp 3: Tre spelare seedas ut från stiftstävlingarna föregående år.

 

 1. INFORMATION OCH MEDIA

 

6.1 Medie- och informationsgrupp

Styrelsen utser en medie- och informationsgrupp som ansvarar för Pergis webbsida och för marknads-
föringen av Pergis stiftstävlingar och Pergisfinalen.

Gruppens uppgift är då att ansvara för:

 • layout och redigering av Pergis webbsida pergis.se

 6.1.1 Pergis webbsida, www.pergis.se

Webbsidan är en del av Pergis marknadsföring av tävlingarna. Genom den skall kyrkans anställda,
förtroendevalda, pensionerade arbetstagare med flera löpande hållas informerade om Pergis verksamhet,
få aktuell information om tävlingarna och även kunna ta del av nyheter eller erfarenheter från intill-
liggande ämnesområden.

Tävlingsresultaten från stiftstävlingarna och från Pergisfinalen skall publiceras på webbsidan.
Även så resultaten från Egypt cup.

6.1.2 Inbjudan och annonsering

Inbjudan publiceras på www.pergis.se.

 

 1. SPONSORER

 

7.1 Sponsorgrupp. I syftet att skapa en god ekonomi för Pergis och för att vidga styrelsens referensram vid
sponsorrekryteringen utser styrelsen en sponsorgrupp. Gruppen skall löpande se över sponsoravtalen, söka värva nya sponsorer och se till att Pergis förpliktelser gentemot sponsorerna uppfylls. I gruppen kan därför ingå en representant för sponsorerna. Sponsoravtal tecknas av företrädare för styrelsen. 

 

 1. RESE OCH ARVODESBESTÄMMELSER

 

Stiftelsen har inte antagit något rese- o/e arvodesreglemente. Följande ordning gäller enligt praxis för styrelsen och skall, om inte annat beslutas, gälla även för andra funktionärer då styrelsen kallat dessa till särskilt möte.

8.1 Resekostnadsersättningar för resa med egen bil erhålls för resor till och från sammanträden med aktuella skattefria ersättningsbeloppet. Vid resa med annat lämpligt kommunikationsmedel utgår ersättning med faktiska kostnader. Samåkning bör eftersträvas.

8.2 Mat- och logikostnader vid resor till och från sammanträden ersätts med skäligt belopp för havda kostnader. 

8.3 Arvode utgår inte.

Stiftelsens styrelse, medlemmar i av styrelsen tillsatta grupper samt hedersledamöter, äger rätt att utan
avgift
delta i stiftstävling då med funktionen som observatör (utom tävlan).

Styrelsen äger rätt att vid finalspelet om Pergis cup få ersättning för resor och logi samt att på Pergis
bekostnad
delta i aktiviteterna.

 

 1. ARKIVERING AV HANDLINGAR .

 

9.1 Arkivering sker enligt följande:

Stiftelsen Pergis arkivalier arkiveras i Svenska Kyrkans Arkiv i Uppsala.
Kontaktperson är arkivarie Susanna Henriksen, 018 16 95 00.

9.2 Gallringsbestämmelser

Gallras ej:

 • Protokoll och likvärdiga handlingar.
 • Räkenskapshandlingar (verifikationer gallras efter 7 år)
 • Inbjudningar till tävlingar
 • Resultatlistor
 • Viktigare korrespondens

Gallras efter två år:

 • All korrespondens med golfklubbar och restauranger.
 • Sponsorkontrakt sedan de upphört att gälla.

 

KONTAKT- OCH ADRESSLISTA
Bilaga till Tävlingshandbok

Kontakt och adresslista hittar du här.