Om Pergis

Pergis anordnar personalgolf för anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan. Inom Svenska kyrkan är c:a 22 000 personer anställda och c:a 50 000 förtroendevalda verksamma.

Kontaktuppgifter till Pergis styrelse hittar du här.

Kontaktuppgifter till stiftkaptener hittar du här.

Stadgar i sammandrag

Stiftelsen Pergis är en ideell stiftelse vars verksamhet regleras av en stiftelseurkund  1991-03-21. Enligt stiftelseurkunden, som är ändrad genom kammarkollegiets beslut om permutation 1999-02-17, gäller  i sammandrag följande:

1. Pergis uppgift är att årligen anordna en nationell golftävling för anställda och förtroendevalda i församlingar och kyrkliga samfälligheter och andra organisationer som har anknytning till Svenska kyrkan.

2. Pergis ändamål är således att samla anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan att umgås i de former som en väl arrangerad golftävling erbjuder.

3. Stiftelsen styrelse skall bestå av tre-fem ledamöter. Om styrelsen består av tre ledamöter skall suppleant utses. Beslutar stiftelsens styrelse att dess verksamhet skall upphöra är det stiftarnas avsikt att stiftelsens tillgångar, efter reglering av stiftelsens skulder, skall tillfalla Lutherhjälpen.

4. Stiftelsens räkenskaper och förvaltning granskas, om ej annat beslutas, av Svenska kyrkans församlingsförbunds revisorer.